Om ordblindhed

Ordblindhed, også kendt som dysleksi, er vanskeligheder med at lære at læse og skrive.

Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed, som skyldes langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ofte - men ikke altid - finder man andre i familien med læsevanskeligheder, fx en forælder, en bror eller bedsteforældre, som har haft vanskeligt ved at lære at læse og skrive.

Omfanget af ordblindhed

I en dansk undersøgelse opfattede 7 procent af voksne danskere sig selv som ordblinde. Udenlandske undersøgelser vurderer, at 2 - 5 procent af befolkningen er ordblinde, alt efter hvor man sætter grænsen for ordblindhed.

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed er en vedvarende funktionsnedsættelse, som har store konsekvenser for håndtering af skriftsprog (læsning, stavning og skriftlig formulering). Ordblindhed opleves derfor ofte som et stort handicap. Intensiv (special)undervisning og læse- og skriveteknologi er afgørende for mennesker med ordblindhed.

Følger af ordblindhed

Ordblindhed kan også have konsekvenser for andre sproglige områder end det rent læse- og skrivetekniske, fx problemer med syntaks i skrift og tale, problemer med formulering i forskellige genrer og problemer med forskellige dele af læseforståelsen og faglig læsning. De sociale og psykologiske følgevirkninger af ordblindhed kan give begrænsninger i forhold til uddannelsesvalg, mangel på selvværd og selvtillid og et betydeligt større tidsforbrug til alt, der har med læsning og skriftlig formulering at gøre.

Årsager til ordblindhed

Man forsker i ordblindhed inden for mange forskellige fag: neurologi, genetik, psykologi, sprogvidenskab, pædagogik og sociologi. Når man taler om årsager til ordblindhed er det dog hovedsagelig inden for neurologi, genetik og sprogvidenskab.

Årsager til ordblindhed findes ikke bare på ét niveau, men på flere niveauer samtidigt:

  • Vanskeligheder med sprogets enkeltlyde på sprogligt/kognitivt niveau.
  • Bag de sproglige vanskeligheder ligger neurologiske årsager, som hovedsageligt handler om nedsat aktivitet i dele af venstre hjernehalvdel.
  • De neurologiske årsager hviler igen på grundlæggende biologiske og genetiske baggrundsforhold - ifølge forskningen relateret til bestemte kromosomer (fx 1, 2 og 6).

Omgivende miljømæssige faktorer har stor betydning og påvirker alle niveauer.

Definition på ordblindhed 

Den internationale dysleksiforening (International Dyslexia Association, IDA) definerer ordblindhed på følgende måde:

Dysleksi er en specifik indlæringsvanskelighed, som har et neurobiologisk grundlag. Dysleksi består i vanskeligheder med at tilegne sig sikker og flydende ordafkodning, stavefærdighed og færdighed i at udnytte skriftens alfabetiske princip (lydprincip). Disse vanskeligheder skyldes typisk problemer med opfattelse og hukommelse for sproglyde, som normalt ikke kan forklares af andre kognitive vanskeligheder eller mangelfuld undervisning. Dysleksi kan føre til vanskeligheder med læseforståelse og til færre læseerfaringer, som kan begrænse tilegnelsen af ordforråd og baggrundsviden.

Ordblindhed skyldes hverken dårlig begavelse, synsvanskeligheder eller problemer med at kende forskel på venstre og højre. Derimod har ordblinde vanskeligt ved at opdele sammenhængende tale i de sproglyde (fonemer), som danner grundlaget for skriften. Ordblindhed optræder da også hyppigt sammen med andre sprogvanskeligheder (dysfasi).

Hos svært ordblinde er der fundet relativt mindre omfang af sprogfelterne i den venstre hjernehalvdel, især på oversiden af tindingelappen. Disposition for ordblindhed er arvelig. Det gælder for både de karakteristiske vanskeligheder ved læsning og skrivning og for usikkerheden i forbindelse med isolering af sproglyde i sammenhængende tale.

Gennem intensiv læseundervisning kan ordblinde tilegne sig læsefærdighed, og især tidlig systematisk læse- og sprogundervisning har vist sig effektiv.

Mere viden

Ordblindhed i grundskolen - et inspirationsmateriale

Viden om og inspiration til at skabe inkluderende læringsmiljøer

Hør læseforsker Elisabeth Arnbak fortælle om, hvad ordblindhed er

Hør Juliane Øhlenschlæger fortælle om at overvinde barrierer som ordblind

Hør dysleksiforsker Uta Frith tale om, at ordblindhed er arveligt

Dysleksi som funktionsnedsættelse eller handicap: Hvornår får ordforrådet betydning? Elbro, 2010

Læsevanskeligheder, Elbro, 2007

Identifying and teaching Children and Young People with Dyslexia and Difficulty Problems ('The Rose Report'), Rose, 2009

Reading Development and Difficulties, Cain, 2010

Center for læseforskning

National videnscenter for læsning