Vejledere

Her kan du læse om, hvad du som vejleder bør være opmærksom på ved vejledning af unge og voksne med ordblindhed.

Unge og voksne ordblinde vælger ofte uddannelse ud fra de skriftsproglige studiekrav alene, men alligevel får mange ordblinde svært ved at gennemføre en uddannelse uden støtte.

Som vejleder er det vigtigt at være opmærksom på, at der findes forskellige former for støtte, der kan hjælpe eleven eller den studerende på uddannelsen. Mange uddannelser er dækket af de specialpædagogiske støtteordninger, kaldet SPS, som administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

SPS til ordblinde kan typisk bestå af støtte i form af:

 • Læse- og skrivestøttende programmer
 • Instruktion i brug af de læse- og skrivestøttende programmer
 • Adgang til elektroniske studiematerialer
 • Studiestøttetimer

Studiestøttetimer er en støtteform, hvor eleven eller den studerende får støtte til på sigt at opnå mere effektive studiestrategier samt støtte til en række andre forhold, der er særligt vanskeliggjort grundet ordblindhed.

For at få adgang til SPS er det nødvendigt, at ordblindheden dokumenteres. Det er undervisningsinstitutionens ansvar at skaffe denne dokumentation for elever på ungdomsuddannelser, mens der på videregående uddannelser kan søges om en test og udredning. Hvis eleven eller den studerende har dokumentation fra tidligere, kan denne dokumentation i mange tilfælde være tilstrækkelig. 

Mere viden

Hvad siger loven?


Bekendtgørelse af særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v.


Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser


Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen)


Vejledning af unge med ordblindhed i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse


 Rapporten "Slutevaluering af uddannelsesprojektet Veje Videre" opsummerer de vigtigste resultater af projektet på VUC Hvidovre-Amager.


Publikationen "Jo, vi kan – om unge med kommunikative funktionsnedsættelser" tager udgangspunkt i interview med unge med forskellige former for kommunikative funktionsnedsættelser. 


Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
 • AOF Syd

  Tlf.: 74 62 24 23
  Web: aofsyd.dk

 • VUC Syd, Aabenraa

  Tlf.: 73 61 33 36
  Web: vucsyd.dk