SPS-berettigede uddannelser

Her kan du læse om, hvordan du kan søge om SPS til elever og studerende, og hvad støtten typisk består af.

En lang række uddannelser er dækket af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets ordning om specialpædagogisk støtte - også kaldet SPS. Støtteformerne til ordblinde kan bestå af:

 • Programpakke i form af kompenserende læse-stavestøttende programmer samt scanner og scannerpen.
 • Instruktion i at bruge de kompenserende programmer.
 • Adgang til studiematerialer i formater, som computere kan læse højt.
 • Studiestøttetimer.

Studiestøttetimer er individuelle timer, hvor eleven eller den studerende kan få hjælp til at opbygge fornuftige studiestøttende strategier. Studiestøtte er hverken ordblindeundervisning, ekstraundervisning eller lektiehjælp, men en støtte til at overkomme de særlige skriftsproglige udfordringer, der ligger i at være ordblind på en uddannelse.

For at søge om SPS skal det dokumenteres, at eleven eller den studerende er ordblind.

På ungdomsuddannelserne er det  uddannelsesstedets ansvar at tilvejebringe denne dokumentation.

På videregående uddannelser er udredning af ordblindhed en støtteform i SPS-ordningen, som uddannelsesstedet kan søge om på den studerendes vegne.

Kontakt uddannelsesstedets SPS-vejleder for information om muligheder på den givne uddannelse. 

Mere viden om SPS

Frie grundskoler

 • Friskoler
 • Lilleskoler

Efterskoler og frie fagskoler


Ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser

 • STX (almen studentereksamen)
 • HHX (højere handelseksamen)
 • HTX (højere teknisk eksamen)
 • HF (højere forberedelseseksamen)
 • GSK (gymnasiale suppleringskurser)
 • EUD (erhvervsuddannelse)
 • SOSU (social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent)
 • PAU (pædagogisk assistent)
 • KUU (kombineret ungdomsuddannelse)

Videregående uddannelser

 • Videregående uddannelser, der berettiger til SU (oversigten varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte). Du kan dog ikke få SPS til private uddannelser, selv om de er godkendt til SU. Obligatoriske praktikperioder i uddannelsen giver også ret til SPS, selv om de ikke berettiger til SU.
 • Teoretisk og praktisk pædagogikum under Ministeriet for Børn og Undervisning.
 • Uddannelse på pastoralseminarierne under Ministeriet for Ligestilling og Kirke.
 • Studieophold i udlandet, der er godkendt som en del af din danske uddannelse, du er ved at tage, og som berettiger til SU. Læs mere om studieophold og SU i udlandet.
 • Hele videregående uddannelser i udlandet, som er godkendt til SU. Læs mere om hele videregående uddannelser og SU i udlandet

 • Almen voksenuddannelse (avu)
 • Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)
 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)
 • Ordblindeundervisning for voksne (OBU)

Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
 • AOF Syd

  Tlf.: 74 62 24 23
  Web: aofsyd.dk

 • VUC Syd, Aabenraa

  Tlf.: 73 61 33 36
  Web: vucsyd.dk