Grundskoler

Elever i grundskolen har ret til at modtage støtte og it-værktøjer, der kan understøtte læse-, stave- og skriveprocessen

Skolen vurderer på baggrund af en pædagogisk-psykologisk udtalelse, hvilke særlige undervisningsmaterialer og it-hjælpemidler en elev har behov for. Det vil som oftest være PPR i kommunen, der udfærdiger sådan en udtalelse. Men der er ikke nogle regler til hinder for, at skolen selv udfærdiger den, fx i samarbejde mellem elevens lærere og skolens læsevejleder. Det er skolelederen, som træffer afgørelse om bevilling af støtte.

Prøver

Til næsten alle folkeskolens afgangsprøver kan ordblinde elever anvende de hjælpemidler, som de normalt bruger i den daglige undervisning uden, at det betragtes som en fravigelse.

Ordblinde elever har også mulighed for at få forlænget tid til eksamen eller andre former for fravigelser fra prøvekrav. Læs mere om disse muligheder i Bekendtgørelse om prøver og eksamen på Retsinformation

Det er skolens leder, der afgør, om der kan fraviges fra normale prøvevilkår. Denne afgørelse træffes på baggrund af en aktuel pædagogisk-psykologisk vurdering. Denne vurdering skal vise, at eleven på grund af sine særlige vanskeligheder ikke vil kunne opnå et resultat ved prøven, der afspejler den pågældendes faglige niveau. 

En fravigelse, der ikke ændrer ved prøvens faglige indhold, skal ikke fremgå af elevens prøvebevis. Ændrer fravigelsen derimod ved prøvens faglige indhold, skal det fremgå af prøvebeviset.


Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
  • AOF Syd

    Tlf.: 74 62 24 23
    Web: aofsyd.dk

  • VUC Syd, Aabenraa

    Tlf.: 73 61 33 36
    Web: vucsyd.dk