Støtte på uddannelsen

Støtte på uddannelsen

Har du brug for støtte i skolen?

Den enkelte skole har ansvar for at stille særlige undervisningsmaterialer (fx indlæste og elektroniske materialer) og læse- og skriveteknologi til rådighed for en skoleelev med ordblindhed.

Skolen vurderer på baggrund af en pædagogisk-psykologisk udtalelse, hvilke særlige undervisningsmaterialer og it-hjælpemidler en elev har behov for. Det vil som oftest være PPR i kommunen, der udfærdiger sådan en udtalelse. Men der er ikke nogle regler til hinder for, at skolen selv udfærdiger den, fx i samarbejde mellem elevens lærere og skolens læsevejleder. Det er skolelederen, som træffer afgørelse om bevilling af støtte.

Har du brug for støtte på uddannelsen?

Hvis du er ordblind, kan du få hjælp under uddannelsen. Hjælpen kaldes specialpædagogisk støtte - forkortet SPS.

Måske oplever du, at det tager meget lang tid at læse teksterne, eller at det skriftlige udtryk i dine egne tekster ikke kommer op på det niveau, der forventes på uddannelsen. Ordblindheden bliver en hindring for, at du kan udtrykke dig klart og præcist, således at dine opgaver i højere grad kan blive vurderet på den faglige præstation.

Hjælpen omfatter blandt andet et ordforslagsprogram, der foreslår ordene, mens du skriver, og en talesyntese, som kan læse dine studietekster op. Du får instruktion i, hvordan du bruger disse programmer.

Du kan desuden ansøge om adgang til elektroniske tekster samt studiestøttetimer, hvor du arbejder netop med de skriftlige, mundtlige og læsemæssige aspekter ved dit studie.

Du får tilknyttet en studiestøttelærer med særlig viden om ordblindhed, og sammen med læreren kan du få overblik over teksterne og over begreberne. Hvad angår det skriftlige på din uddannelse, kan du sammen med din studiestøttelærer eksempelvis arbejde med dine formuleringer og din struktur. Studiestøtte kan således omhandle mange ting, men er altid centreret omkring studielæsning og hjælp og vejledning til at skrive teksterne. Studiestøtte er ikke ekstraundervisning eller lektiehjælp.

SPS kan du søge på både ungdomsuddannelser (fx gymnasie- og erhvervsuddannelser), og på videregående uddannelser (fx uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter).

Tal med din studievejleder om mulighederne for støtte.

Læs mere om muligheder for støtte på uddannelsen...